• Gratis verzending
 • Gratis retourneren binnen 14 dagen
 • Veilige betaalomgeving
 • Advies op maat
Home > Privacy policy

Privacy Policy

Hierbij de Privacy voorwaarden voor gebruikers van de internetdiensten behorende aan Orgalux.

Eigendom

Deze website is eigendom van onderneming Van Hoecke nv met zetel te Europark-Noord 9, 9100 Sint-Niklaas, België en ondernemingsnummer 0440.085.040. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de websites van Orgalux, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Orgalux of rechthoudende derden.

Bij betwistingen hiervan kan men onderaan de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit behandeld zal worden.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.  Daarnaast behouden wij ons het recht om te allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.Meer informatie kan u vinden in onze cookie policy.Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Hierbij dient aangegeven te worden dat Orgalux zonder berichtgeving ingegeven gegevens kan gebruiken en verwerken.

Links naar andere websites

Orgalux is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Orgalux door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Orgalux. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Wat & waarom we gegevens verwerken

Wanneer u de Website gebruikt, verwerken we uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen zijn:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, e-mail, telefoon, ...)
 • Contactgegevens

 

Het doeleinde van deze verwerking en rechtsgrond die hiervoor als basis dient, zijn:

 • Het beheren van de commerciële relatie tussen u als (potentiële) klant en Van Hoecke (overeenkomst en indien van toepassing legitiem belang).
 • Het uitbouwen van ons productgamma en services (toestemming en indien van toepassing legitiem belang).
 • Het verzenden van informatie over de volledige afhandeling van uw offerteaanvragen en/of bestellingen alsook om u op de hoogte te houden van ons productgamma en services (overeenkomst en indien van toepassing legitiem belang).
 • Gebruik van de Website en webshop (toestemming en indien van toepassing legitiem belang);
 • Ons contacteren (toestemming en indien van toepassing legitiem belang);
  Ontvangen van nieuwsbrief (toestemming).

 

Waarom?

 • Het verbeteren van de gebruikservaring van de bezoeker op de website;
 • Gevolg geven aan verzoek tot contact;
 • Afhandeling van uw offerteaanvragen en/of bestellingen.

 

Wij sturen in principe geen van de persoonlijke gegevens die u via de Website verstrekt door aan providers van social media, tenzij u hiermee instemt.

Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken:

 • Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de Website, e-mail, telefoon of social media kanalen.
 • Om uw persoonsgegevens te verwerken zodat wij u bepaalde Diensten kunnen verstrekken.
 • Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Hiervoor zullen wij via een “opt-in” uw uitdrukkelijke toestemming vragen.
 • Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
 • Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door u gepleegd door middel van uw registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten.
 • In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten de EER bevindt.

Met wie wij gegevens delen

 • Uw gegevens worden gedeeld met medewerkers van onze onderneming die ze nodig hebben om de taken die hen werden toevertrouwd te vervullen en zoals ze werden gedefinieerd in het arbeidsreglement en/ of hun functiebeschrijving. Het gaat om medewerkers van de commerciële en marketingafdelingen.
 • Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is voor de werking van de Website, behalve mits uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen op schriftelijke instructie van ons mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
 • Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.
 • In uitzonderlijke gevallen kunnen wij op basis van een gerechtelijk bevel of dwingende wet- of regelgeving verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken. Wij proberen u hierover vooraf te informeren, tenzij dit om wettelijke redenen niet mogelijk is.

Waar wij gegevens verwerken

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken. Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht en wordt het nodige wettelijk beschermingsmechanisme ingevoerd.

Via volgende organisaties vindt er een overdracht plaats aan buiten de EER:
 • SharpSpring (SCC)
 • Google (SCC)
 • Poptin (SCC)
 • MailChimp (SCC)

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

Uw persoonsgegevens worden minimum 10 jaar bewaard of zolang ze noodzakelijk zijn voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden en zolang de wet dat vereist.

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich heeft geregistreerd op onze Website, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar [email protected].U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend door ons beoordeeld.

Klacht indienen

Als u een klacht heeft (of meer informatie wenst) over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres [email protected].

 

Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. U kan een klacht indienen door op volgende link te klikken:

Voor Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens

Voor België: Gegevensbeschermingsautoriteit

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Van tijd tot tijd kunnen wij onze privacyverklaring aanpassen. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te bekijken. De laatste wijziging gebeurde op 10 januari 2023.
 • Bpost
 • PostNL
 • iDeal
 • PayPal
 • MasterCard
 • Visa
 • Visa
 • Visa
 • Visa
 • Visa
 • Visa