• Gratis verzending
 • Gratis retourneren binnen 14 dagen
 • Veilige betaalomgeving
 • Advies op maat
Home > Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Orgalux is een geregistreerd handelsmerk van Van Hoecke nv, maatschappelijke zetel te Sint-Niklaas, Europark-Noord 9, 9100 Sint-Niklaas, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0440.085.040

1. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden gelden voor online verkopen op de Orgalux-webshop door Van Hoecke nv (Europark-Noord 9, 9100 Sint-Niklaas, België, BE0440.085.040, [email protected]) aan/bij eindgebruikers.

2. Overeenkomst

Alle online aanbiedingen en verkopen geschieden uitsluitend tegen de hier vermelde algemene voorwaarden. Afwijkingen zijn slechts geldig indien ze schriftelijk bevestigd zijn door Van Hoecke nv.

De vermelde prijzen in de schriftelijke communicatie van Van Hoecke nv zijn inclusief BTW en bindend.

3. Privacy

Door het aangaan van een overeenkomst met Van Hoecke nv worden uw persoonlijke gegevens door Van Hoecke nv verwerkt voor de  aanvaarding en verwerking van uw bestelling en het globale beheer van de relatie met u. Conform de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van deze gegevens (GDPR). U beschikt over het recht op inzage, wijziging, overdracht (indien technisch haalbaar), verbetering en verwijdering of beperking van de verwerking van uw gegevens en u kan uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking ervan intrekken. U dient er echter rekening mee te houden dat een uitoefening van bepaalde rechten ervoor kunnen zorgen dat de Diensten niet meer (volledig) kunnen worden aangeboden. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen met oog op de uitoefening van een van de voorgaande rechten.  

4. Aansprakelijkheid

Van Hoecke nv is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle (‘overmacht’), die hetzij Van Hoecke nv zelf, hetzij haar leveranciers, hetzij haar logistieke partners raken, waardoor de nakoming van de verplichtingen van Van Hoecke nv ten opzichte van u geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Bij overmacht kan Van Hoecke nv er niet toe gehouden worden om haar verplichtingen ten opzichte van u na te komen en is zij gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Van Hoecke nv is enkel aansprakelijk ingeval van (i) haar grove schuld of (ii) haar opzettelijke fout of (iii) grove schuld of opzettelijke fout van haar aangestelden of lasthebbers of (iv), behoudens overmacht, het niet-uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt (en niet bv. ingeval van zware fout). Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt evenwel niet voor de wettelijke aansprakelijkheid van Van Hoecke nv voor overlijden of lichamelijk letsel van de consument. Van Hoecke nv is in geen geval verplicht tot vergoeding van indirecte of gevolgschade (zoals doch niet beperkt tot verlies van inkomen, verlies van een kans), noch voor vergoeding ingevolge klachten of vorderingen van derden.

5. Intellectuele eigendom

De door Van Hoecke nv uitgebrachte aanbiedingen, verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, informatie en andere documenten blijven te allen tijde eigendom van Van Hoecke nv, zelfs al werden hiervoor kosten in rekening gebracht. Voorvermelde aanbiedingen, verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, informatie en andere documenten mogen niet aan derden meegedeeld worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Van Hoecke nv

6. Aankoop en levering

Bij het aangaan van de overeenkomst met Van Hoecke nv wordt de wijze van levering van de aangekochte koopwaar en de voorwaarden hiervan bepaald. Afhankelijk van uw overeenkomst met Van Hoecke betreft dit steeds verzending aan het door u aangegeven leveringsadres of (i) levering. Installatie wordt door consument zelf gedaan. In overleg kan de klant (mogelijk tegen betaling) kiezen voor installatie door Van Hoecke of partner(s) op het door u aangegeven leveringsadres (ii).

Indien de aangekochte koopwaar wordt verzonden, zal Van Hoecke nv of een van zijn logistieke partners deze leveren aan het door u aangegeven leveringsadres en dit maximaal binnen de 14 dagen na ontvangst van de volledige betaling van de prijs van de aangekochte koopwaar (met inbegrip van de verzendingskosten) via betaling op de webshop.

Vanaf de levering van de koopwaar draagt u het risico voor beschadiging of verlies ervan.

7. Retour politiek – herroepingsrecht 

Indien de verkoop tot stand komt door online aankopen of bestellingen heeft u het recht om aan Van Hoecke nv mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Uw kennisgeving dient schriftelijk of via duurzame drager aan Van Hoecke nv verzonden te worden vóór het verstrijken van deze termijn. Binnen de 14 dagen volgend op uw kennisgeving van de uitoefening van dit herroepingsrecht dient u de koopwaar (in perfecte staat en originele verpakking) terug te sturen aan Van Hoecke nv (Europark-Noord 9, 9100 Sint-Niklaas, België). De door u betaalde koopprijs voor de koopwaar waarvoor het herroepingsrecht werd uitgeoefend conform de voorwaarden van dit artikel wordt door Van Hoecke nv terugbetaald binnen de 14 dagen volgend op uw kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht. Van Hoecke nv is hierbij evenwel gerechtigd om, zo nodig, de door u betaalde en door Van Hoecke nv terug te betalen, koopprijs te verminderen met de retourkosten voor het terugzenden van de goederen die te uwer laste zijn.

In geval van producten die maatwerk (gespecifieerd in de webshop per product) bevatten zoals matten en dwarsreling, is de terugname beperkt. Deze worden niet teruggenomen, noch terugbetaald, tenzij de ontvanger met duidelijk (foto)materiaal kan aantonen dat deze niet geschikt is voor gebruik in de opgegeven maatvoering door toedoen van Van Hoecke nv. 

8. Garantie

U geniet van een garantie die een meubelleven lang geldig is te rekenen vanaf de levering van de relevante goederen. Een meubelleven lang zien wij als een periode van 15 jaar. Deze garantie laat de wettelijke rechten betreffende de verkoop van consumptiegoederen, die u krachtens de toepasselijke nationale wetgeving als consument hebt, onverlet. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming  dat al bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de periode van 15 jaar verbindt Van Hoecke nv zich ertoe defecte koopwaar (of onderdeel ervan) te vervangen of te herstellen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. U dient steeds contact op te nemen met Van Hoecke nv om de praktische modaliteiten af te spreken. Elk gebrek dient zo snel als mogelijk en in ieder geval binnen 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld; nadien vervalt elk recht op reparatie of vervanging. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door u. De herstelling of de vervanging in toepassing van deze bepalingen heeft louter de schorsing (en dus nooit de hernieuwing) van de oorspronkelijke garantietermijn tot gevolg. Indien de garantietermijn in toepassing van deze bepalingen wordt geschorst, dan vangt de schorsingstermijn aan de dag volgend op de dag waarop de consument het goed met het oog op de herstelling aan de verkoper heeft toevertrouwd om te eindigen op de dag dat het goed hem na herstelling of na vervanging door Van Hoecke nv opnieuw voor gebruik wordt ter beschikking gesteld of desgevallend op de dag dat een minnelijke schikking werd bereikt. De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van o.a. ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van de koopwaar in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan de koopwaar, hardhandig gebruik, foutieve installatie door u of een derde, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik

9. Algemene bepalingen

In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig verklaard wordt, zal deze nietigheid de geldigheid van de andere bepalingen niet aantasten.

Voor klachten kan u steeds terecht op het volgende adres:

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België

+32 (0) 3 778 71 03
[email protected]

U kan steeds beroep doen op de Belgische Consumentenombudsdienst of het Europese Online Dispute Resolution-platform (ODR of online geschillenbeslechting) Meer informatie vindt u op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • Bpost
 • PostNL
 • iDeal
 • PayPal
 • MasterCard
 • Visa
 • Visa
 • Visa
 • Visa
 • Visa
 • Visa